Infinifactory Wiki
Advertisement
Radar.png

Radar Chart analysis[]

Using alien-to-english substitution:

Main title:

  RJd6

Left block of text:

  O RwJ RJo Ro Rbdo Rdo RbJJ RJ Rob
  RoJ Rdod Rdo RJw RJB Rbb RJJ RdJ6 R6
  Rjoo R6b R6 R6b RbJ RJ6 R6b Rdob
  Rdw RJdw Rwow RJd R6b Rb6 RoJ Robo(?)
  RJod R6o RJoJ R66 RJd RJo R6J Rbo
  Rowb Rbod Rdw Row Rob R6b Rb Rwo
  RJd R6 R6b Row RJd Ro6 RoJd RboJ Ro? O

Core thing label:

  Rdw6

Base thing label:

  Rob

Right side labels:

  Rd6
  Rw6o
Advertisement